Податоци за Сигма-СБ

Основни податоци:

 • Име на фирмата: Сигма-СБ
 • Целосен назив: Друштво за производство, промет и услуги СИГМА-СБ Славчо ДООЕЛ увоз-извоз
 • Правна форма: ДООЕЛ (Друштво со Ограничена Одговорност Едно Лице)
 • Сопственост: 100% приватна, домашно лице
 • Година на основање: 1995
 • Регистрирана основна дејност: компјутерско програмирање
 • ЕДБ (Единствен Даночен Број): МК4030995155258
 • Матичен број: 4959647
 • Адреса: Лондонска 19 лок.35, Општина Карпош, Скопје, Македонија
 • Број на постојано вработени: 20
 • Структура на вработени: 16 со високо образование, 4 со средно образование
 • Деловен простор: сопствени канцеларии, на 10 мин од центарот на Скопје

 

Организациона структура – функционални целини:

 • Бизнис консалтинг и имплементација на проекти
 • Развој на софтвер
 • Техничка поддршка и help desk
 • Систем интеграција, систем администрација и ИТ услуги
 • Поддршка за континуирано управување со промени (нови верзии на апликациите и R&D)
 • Маркетинг
 • Продажба
 • Сметководство
 • Општи служби

 

Целен пазарен сегмент:

Примарно компании од бизнис секторот, но и сите други субјекти каде постои барем сметководствена функција

 

Територија на дејствување:

 • Македонија
 • Косово
 • Албанија
 • Босна и Херцеговина
 • Хрватска

 

Членство во здруженија и асоцијации:

 • GS1 Македонија
 • МАСИТ – Стопанска комора на информатички и комуникациски технологии
 • Сојуз на Стопански Комори на Македонија
 • Деловен совет на American College Скопје

 

Сертификати:

 • IT-Mark Premium
 • Project Management Professional