Општествена одговорност

Грижата за општото добро е еден од нашите највисоки приоритети во нашиот систем на вредности. Веруваме дека оваа определба и нашето одговорно работење се основа на нашиот раст и развој.
Оваа наша определба се базира на грижата за унапредување на целокупниот квалитет на животот на поединци, семејства, институции и организации во нашето окружување во кое дејствуваме и пошироко. Нашата определба ја искажуваме со поддршка на проекти од хуманитарен карактер, од областа на образованието, културата, спортот и науката, заштита на на човековата околина.
Ги поддржуваме активностите кои се залагаат за почит и еднаков третман на сите поединци, деловна етика и хуманизам со што ги зајакнуваме вредностите на денешното општество.
Целосно ги подржуваме меѓународната декларација за човекови права и еколошката декларација.