Изнајмување и хостирање на апликации (SaaS – Software as a Service)

Континуираното инвестирање во информатичките системи е едно од суштинските прашања на корисниците на тие системи. Многу често ова претставува голем проблем бидејќи цената на информатичките системи е висока. Таа е составена од 3 дела: набавка, тековно одржување и надградба на системите. Сите овие активности позади себе повлекуваат одредени трошоци, меѓу кои, трошоците за набавка се случуваат на самиот почеток и се најголеми. Најчесто ова е главната препрека за да се донесе одлука за набавка и за да отпочне со користење на информатички систем.

SaaS е форма на комплетен ИТ оутсорсинг каде корисникот изнајмува ИТ систем на месечна основа. Во цената на SaaS услугата се вклучени и трошоците за воспоставување целосната инфраструктура на која се извршуваат апликациите и трошоците за одржувањето на целосниот систем.

Наш пристап

Од свое сопствено искуство Сигма-СБ ја перципира оваа бариера. Затоа ние воспоставивме услови нашиот информатички систем, нашите апликации и нашите услуги да ги направиме достапни за клиенти без тие да мора истите да ги набавуваат. Услугата за тековно одржување и набавката ги споивме во едно – ние ги изнајмуваме нашите капацитети – сервери, апликации, комуникациски линкови и сето тоа заедно со нивно администрирање и одржување. Се што треба да направи клиентот е да се одлучи да започне да го користи системот и да плаќа месечен надомест. Доколку понатаму се одлучи да го набави системот, целосниот систем ќе биде мигриран кај клиентот.

Наши услуги

    • Изнајмување и хострање на деловни апликации
    • Воспоставување на технички услови кај клиентот за користење на системот
    • Администрација и одржување на целиот систем

За повеќе информации како да ја користите оваа услуга, Ве молиме да нé контактирате.