Каде се користи баркод

Каде се користи баркод

На прашањето Каде се користи баркод има огромен број на одговори. Уште повеќе, бројот на одфовори секојдневно расте

Но прво, што е баркод?

Самиот термин баркод е дефиниран во дигиталниот речник на македонскиот јазик. Видете на следниот линк.

Баркодот е графичка претстава на низа на бројки и букви која може прецизноез грешка да биде прочитана од софтваер со користење на баркод читач.

Технологијата не е нава, датира одамна, но постојано се унапредува

Постојат разни формати на баркодови во однос на карактеристиките на баркодот и во однос на неговата содржина

Во однос на карактеристиките, тие можат ба бидат линиски и двосимензионални

Во однос на содржината, баркодовоте може дa бидат EAN13, EAN8, EAN128, UPC, ….

Баркодовите EAN13 и EAN8 се најарспространети и се управувани од GS1. Во Македонија тие се управувани од страна на ГС1 Македонија. Повеќе за начинот на издавање на баркодови може да прочитате на следниот линк

Сигма-СБ ја користи технологијата на баркод во сите свои апликации, но сепак примената на баркод отскокнува во WMS (Warehouse Management System). Повеќе за WMS може да прочитате на следниот линк

Сега да одговориме и нап рашањето: Каде се користи баркод? Баркод се користи насекаде, во проавница, во амбуланта, во аптека, во магацин, во сметководство, …