е-Фактура

е-Фактура блог

е-фактура

 

е-фактура е модерен начин на испраќање на фактури елктронски, без хартија преку WEB-портал или со интеграција со сметководствениот систем 

Користење на е-фактури во Европа:

  • Данска 75%
  • Финска 55%
  • Шведска 45%

 Во 2009 година во Европа се испратени повеќе од 135.3 милијарди е-фактури