Кои се функциите на Системот за Управување со Магацин WMS ?

Систем за Управување со Магацин (WMS – Warehouse Management System) е софверско решение кое управува со залихите и операциите во магацините и дистрибутивните центри (ДЦ). WMS функционалноста може да се подели во 3 главни категории:

 • Управување со Залихите
 • Управување со Операциите
 • Известување и Анализа

Управување со Залихи

 1. Следење и распределување на залихата во магацинот и ДЦ
 2. Управување со локациите и планирање на капацитетот
 3. Управување со приеми и сместување на примените стоки
 4. Планирање и управување со пописи
 5. Планирање и распоред на преместување на залихите во магацинот за оптимизација на просторот
 6. Управување со излезните нрачки и планирање на рути и товарење на камиони

Управување со задачите и извршувањето

 1. Управување со задачите според тип и зона
 2. Приоретизирање и распределба на налози за влез и излез
 3. Управување и распределување на вработени според налози и зони
 4. Директни задачи за влез и излез
  • Прием,
  • Сместување
  • Дополнување
  • Пикирање
  • Товарење
  • Повратници

Известување и анализа

 1. Залиха и капацитет
 2. Извршување на задачи
 3. Продуктивност на вработените и перформанси
 4. Статус на налози
 5. Опрема

Предности на WMS во однос на другите системи за управување со залихи

Иако повеќето магацини и ДЦ сакаат да користат WMS, многу од нив се потпираат на можностите кои им ги даваат другите системи како што се ЕРП, систем за нарачки или стандрдно материјално работење.

За очекување е дека различни системи имаат различни фуционалности. На пример, повеќето ЕРП системи обезбедуваат основно ниво на следливост (колку залиха од даден птоизвод е во магацинот). Тие немаат детална следливост на залихите до ниво на микролокација – кој е квалитетот или рокот на производот во секоја локација. Следливоста на ниво на микролокации е задложителна за сите WMS софтверски решенија.