Вработуваме Бизнис Аналитичар – Имплементатор

Бизнис аналитичар – Имплементатор

Работни задачи: 

 • Анализа и документирање на потребите на корисниците на софтвер
 • Пишување на јасни, концизни и недвосмислени функционални спецификации за софтвер
 • Прибирање, разбирање и пренесување на барањата на корисниците во облик на функционална спецификација
 • Управување со промени надоговорените барањата во однос на рок и содржина, за да се обезбеди договорените рокови да бидат       исполнети
 • Tесна соработка со проектменаџери и програмери за да се обезбедат најдобри резултати
 • Извршување на проектни активности според дефинирани проектни задачи
 • Дефинирање на задачи за извршување
 • Контрола (тестирање) на резултатот на доделените задачи
 • Организирање и спроведување на обуки според кориснички потреби
 • Подготовка на Извештаи за статус на проект

Вештини:

 • Напредно познавање на бизнис процеси
 • Напредно познавање на економска терминологија која се користи во областа на компаниски менаџмент
 • Одлични аналитички вештини
 • Напредни комуникациски вештини
 • Напредни вештини за пишување
 • Вештина за работа на повеќе проекти и менаџирање на сопственото време
 • Основно ниво на техничко знаење

Области од коие потребно знање (општо познавање):

 • Општ бизнис менаџмент
 • Финанскиски менаџмент
 • Управување со производство,  трговија и залихи
 • Управување со дистрибуција и големопродажба
 • Малопродажба
 • Човечки ресурси

Образование (посакувано): 

 • Бизнис администрација – општ менаџмент, финансиски менаџмент или
 • Економија – сметководство, е-бизнис, финасии или
 • Компјутерски науки – програмирање, администрација на бази на податоци, дизајн на софтвер

Предност ќе имаат кандидатите кои имаат

 • Солидно познавање на бази на податоци (MS SQL)
 • Искуство во имплеметација на ЕРП системи

Пријавување :

Испартете CV на е-mail: rabota@sigmasb.com.mk  .

Огласот трае до 24.02.2020 година.