Системска интеграција подразбира процес за изградба на целосен информатичски систем. Ова подразбира многу повеќе од инсталирањето на еден персонален компјутер со принтер или поставување на кабли за локална мрежа од персонални компјутери.

Интеграцијата на еден голем и сложен информатички систем бара сестрано познавање и способност за планирање и реализација на сложени активности како што се: сигурносен систем за права на достап до информатичките ресурси и податоци, систем за контрола на инсталираните апликации, систем за заштита (backup) на податоци, систем за заштита од вируси, систем за поврзување со оддалечени локации, е-маил систем и уште многу други. Сето ова бара високостручен пристап од специјалисти кои вложиле многу во своето знаење. 

Наш пристап

Сигма-СБ континуирано вложува во усвојувањето на најдобрите практики од оваа област. Преку своите партнери ги прати најновите трендови и создава сопствен интегрален пристап и know-how кое се прилагодува според специфичноста на секоја поединечна интеграција. Ова резултира во сериозен систематски пристап при реализацијата на вакви проекти 

Наши услуги

  • анализа на потребите на клиентот
  • дизајн на решение според потребите и cost-benefit анализа
  • избор и набавка на соодветна опрема (хардвер и софтвер)
  • имплементација на целосниот систем
  • поддршка и фино сетирање на системот во деновите после go-live
  • мониторинг и администрација на поставениот систем 

За повеќе информации како да ја користите оваа услуга, Ве молиме да нé контактирате.

 

Сигма-СБ е овластен реселер на производите на Microsoft и на Grisoft 

                                  

За Сигма-СБ

Сигма-СБ е специјализирана компанија за имплементација на IT решенија за компаниски менаџмент. Ние ги оптимизираме финансиското работење, набавките, производството, логистиката, продажбата и други процеси во компаниите за да ги зголемиме нивните приходи и маржи, да го намалиме времето за реализација, трошоците и губитоците и да ја подобриме достапноста на нивните производи и услуги. Основана во 1995 год, Сигма-СБ зад себе има докажана реализација на успешни проекти за познати регионални и македонски компании. За повеќе информации околу можностите кои ги даваат решенијата од Сигма-СБ и како да ги ставите во фукција кај Вас, Ве молиме да нé контактирате веднаш.